คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 65 358
 วันนี้ (12 สิงหาคม 2565) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะศึกษาศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสดังกล่าว สำหรับภาคเช้า คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวปัทมา สำนักโหนด หัวหน้าฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) และพิธีทางศาสนามหามงคล ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา


ส่วนพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้นในภาคบ่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาวิชาชีพ และอาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง พร้อมบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา