ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

17 ส.ค. 65 592
 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร ดุรางคศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น บทความเรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบการประพันธ์ดนดรี จากลำดับ ตัวเลขของฟิโบนับชี การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6