ม.ทักษิณ ร่วมมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ พัฒนาดนตรีศึกษา ดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ท และวงโยธวาทิต

ม.ทักษิณ ร่วมมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ พัฒนาดนตรีศึกษา ดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ท และวงโยธวาทิต

15 ก.ย. 65 81
     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ในการพัฒนาดนตรีศึกษา ดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ท และวงโยธวาทิต และ สมาชิกภาคีเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามประกอบด้วย 
     - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     - มหาวิทยาลัยพายัพ
     - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
     - สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล