มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง

21 ก.ย. 65 54
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลําดับ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
     2. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
     3. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยะพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
     ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณและรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวแสดงความยินดีแก่บุคลากรตัวอย่างพร้อมมอบโล่และภาพที่ระลึกเพื่อประกาศเกียรติคุณตามลําดับ ดังนี้
     1. นางสาวจิราพร คงรอด บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
     3. รองศาสตราจารย์จตุพร แก้วอ่อน บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
     พร้อมรับชมการแสดงดนตรีจากวงดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และบุคลากรตัวอย่าง จัดขึ้นเป็นประจำภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปี สำหรับปีนี้ จัดขึ้น ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง