งานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

งานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

26 ก.ย. 65 95

     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดเผยว่า การจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ประกอบด้วย

ชมนิทรรศการ TCD Showcase ผลงานในห้องเรียน

• “พืชกัญชา วัยรุ่นควรรู้” โดย หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช

• “นวัตกรรมสัตวศาสตร์ในห้องเรียน สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่” โดย หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์

• “เกษตรยุคใหม่ สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมวิถีชุมชน” โดย หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน

นิทรรศการ TCD Showcase ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสังคม

• “การพัฒนาการผลิตไก่คอล่อนเชิงพาณิชย์” โดย อ.ดร.วิศาล อดทน

• “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือจากปาล์มน้ำมัน” โดย รศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี

นิทรรศการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน กิจกรรมอบรม/สัมมนา

• เสวนา “แนวทางพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อเพื่อรองรับผลกระทบความตกลงการค้าเสรี” วันที่ 3 ต.ค.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ เวทีกลาง

• อบรม เรื่อง “ทิศทางพืชกระท่อมไทยสู่ตลาดอุตสาหกรรม” วันที่ 3 ต.ค. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MF 3200 อาคารเรียนรวม

• อบรม เรื่อง “การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟัก” ในวันที่ 4 ต.ค.2565 และวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์

• อบรม เรื่อง “เทคนิคการสร้างร้านค้าและการขายสินค้า” ภายใต้โครงการเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 5 ต.ค. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง TCD 209 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

• อบรมปศุสัตว์อาสา เรื่อง “จรรยาบรรณปศุสัตว์อาสาและการดูแลสุขภาพแพะเนื้อ” ภายใต้โครงการเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 6 ต.ค. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ TCD 209 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนา

กิจกรรมประกวดแข่งขัน

• การประกวด “หมากและพลู คุณภาพการส่งออก” โดย หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการปลูกและส่งออกหมากพลู และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

วันที่ 2 ต.ค. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง

• การประกวด “ไก่คอล่อนและไก่ชน” โดย หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 6 ต.ค. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง เลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร /ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ/ผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน /อาหาร และชมการแสดงบนเวทีภาคกลางคืน พบกับ ศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป มโนราห์ วงดนตรีลูกทุ่ง

     สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 จะเปิดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ เวทีกลางงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในส่วนของงานทักษิณวิชาการ หรือการจัดงาน Open House ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 อยู่ในห้วงเวลาของงานเกษตรแฟร์ แต่ในส่วนของงานทักษิณวิชาการจะเน้นการต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้นที่จะเดินทางมาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดบ้านหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย 8 คณะ และ 2 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และมีสำนักหอสมุด สำนักคอมพิวเตอร์ ที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนเพื่อได้เข้าชมและร่วมกิจกรรมของแต่ละคณะในสถานที่จริง

     อีกทั้งยังมีการจัดแสดง Show case ซึ่งเป็นผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และที่ได้ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการในการนำมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจได้ชมและร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือรับบริการปรึกษาด้านองค์ความรู้/การสร้างผู้ประกอบการ/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักบ่มเพาะวิสาหกิจในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง