เลขานุการ รมต.ว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขานุการ รมต.ว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

29 ก.ย. 65 128

     22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเชื่อมโยงกับโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  กิจกรรมประกอบด้วย

-การนำเสนอผลการดำเนินงานของอว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

-การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดย อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

-การเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการ U2T for BCG ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมพบปะพูดคุยกับนวัตกรชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ และมอบโล่รางวัลให้กับทีมมหาวิทยาลัยทักษิณที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันแฮกกาธอนระดับประเทศ (Nation Hackathon 2022)

-การเยี่ยมชมหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

-การเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์

-การร่วมรับประทานอาหารเย็น Chef Table : U2T Fusion Food พร้อมชมการแสดงแฟชันโชว์ “ภูษาศิลป์ พื้นถิ่นพัทลุง” จากผลงานนวัตกรชุมชนโครงการ U2T for BCG และการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ