"ลูกศรกาลเวลา-ปาริชาต" ม.ทักษิณจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

3 ต.ค. 65 173

     เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “ลูกศรกาลเวลา~ปาริชาต” ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับ และกล่าวรำลึกคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยทักษิณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรร่วมมอบช่อดอกไม้แก่ผู้เกษียณ เพื่อร่วมขอบคุณ และแสดงออกถึงความเคารพ ระลึกถึงความทุ่มเท ความเสียสละและความเหน็ดเหนื่อยของการทำงานที่ผ่านมาตลอดช่วงชีวิตการทำงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยทักษิณมีผู้เกษียณอายุราชการ รวม ๑๐ คน ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร์

๒. อาจารย์ ดร.อุทัย เอกสะพัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓. อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๔. อาจารย์ ดร.วัลลภา เซยบัวแก้ว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

๕. อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์

๖. นางประไพ อินทร์ทอง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

๗. นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ หน่วยตรวจสอบภายใน

๘. นายวิจิตร หนูคงแก้ว ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

๙. นายอํานาจ บัวศรี สํานักหอสมุด

๑๐. Mr.Ciprian Dihore คณะศิลปกรรมศาสตร์