ม.ทักษิณ อบรมบุคลากรสายสนับสนุน ทำงานเชิงรุกแบบมืออาชีพ

ม.ทักษิณ อบรมบุคลากรสายสนับสนุน ทำงานเชิงรุกแบบมืออาชีพ "เชิงรุก-ลุก-สนุกกับงาน"

31 ต.ค. 65 153

     วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเทคนิคการทํางานเชิงรุกแบบมืออาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องเรียน MF3200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายเทคนิคการทำงาน "เชิงรุก-ลุก-สนุกกับงาน" และการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน การดึงพลังจากภายในสู่กระบวนการทำงาน การปรับ mindset เพื่อการทำงาน พลังเป้าหมายสู่กระบวนการคิดนอกกรอบ และการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวและมีพลังในการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้นำทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมโครงการ "TSU ชวนบุคลากร เดิน วิ่ง รณรงค์ส่งเสริม สุขภาพ" ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาเขตสงขลา และบริเวณรอบสระมรกต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง