ม.ทักษิณ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม และการแสดงโนรา เข้าร่วมงาน Thai Festival 2022, Singapore (งานเทศกาลไทยประจำปี 2565)  ณ ประเทศสิงคโปร์

ม.ทักษิณ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม และการแสดงโนรา เข้าร่วมงาน Thai Festival 2022, Singapore (งานเทศกาลไทยประจำปี 2565) ณ ประเทศสิงคโปร์

4 พ.ย. 65 177

     มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำทีมนักวิจัยเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม และการแสดงโนรา เข้ารวมงาน Thai Festival 2022, Singapore (งานเทศกาลไทยประจำปี 2565) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์

     เพื่อนำสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่เกิดจากการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น กระตุ้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ก่อให้เกิดผลเชิงบวกกับชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนก้าวเข้าสู่ตลาดสากล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติบนฐานความเป็นท้องถิ่นซึ่งได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1. โครงการโนราการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งนักวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์ลูกปัดโนรา ที่ประกอบด้วยเครื่องประดับ กระเป๋า และการแสดงโนราจากนิสิตในคณะไปร่วมแสดงในงาน

2. โครงการโมเดลแก้จนสวัสดิการชุมชนเกื้อกูล: คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายย้อมสีธรรมชาติ ในนาม "ศรีนาคา" โดยการสร้างสรรค์จากกลุ่มชาวบ้าน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

 3. โครงการการยกระดับรายได้คนจนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยโมเดล “อำเภอกระจูดแก้จน” ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กระจูด แบรนด์ เลน้อยคราฟ โดยกลุ่มคนอยู่ยากลำบากในพื้นที่ทะเลน้อยไปจัดแสดง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศให้กลุ่มชาวบ้านดังกล่าว

     วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมภริยา และนางสาวสุปราณี ก้องเกียรติกมล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของครอบครัวอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดบูทของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ