ม.ทักษิณ พัทลุง ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงบประมาณและ สกสว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ม.ทักษิณ พัทลุง ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงบประมาณและ สกสว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11 พ.ย. 65 276

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ม.ทักษิณ พัทลุง ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงบประมาณและ สกสว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรับฟังผลการดำเนินงานของ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง และคณะได้เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     เพื่อตรวจเยี่ยมชม และรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และคณะวิจัยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปข้อมูลการวิจัย ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมชม “โมเดลแก้จน-กระจูดวรรณี” อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำหรับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ 

>>โครงการตามหาปลาลูกเบร่-การยกระดับนวัตกรรมดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ คลองปากประ จังหวัด พัทลุง ของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

>>การเพาะเลี้ยงปลาลูกเบร่ในระบบปิด หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม 

>>โมเดลแก้จน-กระจูดวรรณี : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง 

>>ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน หัวหน้าโครงการ : ดร. วีระวุฒิ แนบเพชร (ผู้จัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

>>หน่วยวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus) ในโรงเพาะฟัก และการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม

>>โครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปอาหารและเกษตรมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ คณะอุตสาหกรรม เกษตรและชีวภาพ