พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ทักษิณ กับ Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ทักษิณ กับ Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

17 พ.ย. 65 532

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ทักษิณ กับ Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ดำเนินการประสานการจัดทำ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งสองแห่งและกำหนดจัดโครงการเจรจาและลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงค์ โอทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ Universiti Teknology MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย โดย Ts. Dr. Noorlis Ahmad, Deputy Rector Academic Affairs เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านความร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ภายหลังจากลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ได้จัดการสัมมนาพิเศษ Sharing Session จาก Universiti Teknology MARA (UiTM) ณ ห้อง 18310 อาคาร 18 วศ มศว มทษ ตึก 18 ชั้น 3 วิทยาเขตสงขลา และรูปแบบออนไลน์