สสช. ม.ทักษิณ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สสช. ม.ทักษิณ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด"

22 พ.ย. 65 195

     รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570” ซึ่งสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนในฐานะผู้รับผิดชอบ อว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ขอบคุณภาพและข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน