นิสิตม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน ทีม Stopper ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

นิสิตม.ทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน ทีม Stopper ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

2 ธ.ค. 65 127

     รางวัล จากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ทีม Stopper จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัย : ยางห้ามล้อ

     สมาชิกในทีม : นายสุทวัส ทุมรัตน์,นางสาวกันยารัตน์ นวนนุ่ม,นางสาวนันทวดี จินดาวงค์,นางสาวอาภัสนา อุชุภาพ, อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์,อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว และดร.วีระวุฒิ แนบเพชร ที่จะเป็น 1 ใน 5 ทีมของตัวแทนภาคใต้ ในการแข่งโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับประเทศต่อไป

     ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ทีม ได้รับคำชมและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ดีในการต่อยอด และพัฒนาต่อไป ทีมที่ร่วมเข้าแข่งขันครั้งนี้ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ทีม

1. ทีม Stopper จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์,อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว และดร.วีระวุฒิ แนบเพชร

2. ทีม Amin-o-fish จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. รวมพร นิคม ,ดร.นเรศ ฉิมเรศ และดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์

3. ทีม แองเจลลิคอส จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร

4. ทีม วิศวะ Gear5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์

5. ทีม Nature Wax อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน