งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ สานสัมพันธ์นิสิตต่างชาติกับผู้บริหารและบุคลากรผ่านกิจกรรม International Tea Talk 2022

งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ สานสัมพันธ์นิสิตต่างชาติกับผู้บริหารและบุคลากรผ่านกิจกรรม International Tea Talk 2022

15 ธ.ค. 65 265

     วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ International Tea Talk 2022 ณ ห้อง 18211 ชั้น 2 อาคาร 18 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

     สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย และนิสิตชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้บริหาร และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ช่วยให้การติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงานวิเทศสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นสากลให้แก่นิสิตและบุคลากร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณมีอาจารย์และนิสิตนักศึกษาต่างชาติจำนวนหนึ่งในคณะ และหน่วยงานต่างๆ งานวิเทศสัมพันธ์จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้น นอกเหนือจากการที่นิสิตต่างชาติได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันผ่านกิจกรรม อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างทางด้านภาษาและพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้บริหาร บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ