มหาวิทยาลัยทักษิณ ขยับขึ้นสู่อันดับที่ 281 มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขยับขึ้นสู่อันดับที่ 281 มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก

16 ธ.ค. 65 940

    จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2565 (UI Green Metric World University Ranking 2022) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ อันดับ 281 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมจัดอันดับ 1,050 แห่ง ขยับจากอันดับที่ 311 ในปี 2021  และได้อันดับที่ 18 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมจัดอันดับ 47 แห่ง ขยับจากอันดับที่ 19 ในปี 2021 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้คะแนนรวมทั้งหมด 7,070 คะแนน (คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 470 คะแนน)

     ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้การประเมินมี 6 ด้าน ได้แก่ 1. สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) 3. การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste) 4. การใช้น้ำ (Water) 5. การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) และ 6. การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) 

 ที่มา: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022