ม.ทักษิณ ปรับกระบวนทัศน์ ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี พ.ศ. 2565

ม.ทักษิณ ปรับกระบวนทัศน์ ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี พ.ศ. 2565

16 ธ.ค. 65 271

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษ “หัวข้อ ความคิด ภาพฝัน มหาวิทยาลัยทักษิณ” ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี พ.ศ. 2565

     ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีพนักงานที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ มีนาคม 2564 - ตุลาคม 2565 จำนวน 45 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย ตอบข้อซักถาม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งคาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ปรับตัวเข้ากับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว