รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

4 ม.ค. 66 713

     วันที่ 4 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

     พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เริ่มจากขบวนอันเชิญพระบรมราชโองการจากหอเปรมดนตรี ไปยังหอประชุมปาริชาต ในขบวน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้อันเชิญพระบรมราชโองการไปวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10  อ.ดร.นวิทย์  เอมเอก ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนบุคลากรสายคณาจารย์  อ.พลัฎฐ์  ยิ้มประเสริฐ  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  นายสุพงศ์  แซ่อิ้ว  ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  นายกองค์การนิสิต และสภานิสิต พร้อมด้วยนิสิตทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง และขบวนธงชาติ ธงประจำพระองค์ (วปร.) และธงประจำคณะทั้ง 13 คณะ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ

     รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู อัญเชิญพระบรมราชโองการไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์   อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รับสนองพระบรมราชโองการจากพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

     รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค กล่าวแสดงความยินดี จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ อธิการบดีกล่าวสุนทรพจน์ ภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง