บัณฑิตและนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th National & International Conference on Health and Sport Sciences

บัณฑิตและนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th National & International Conference on Health and Sport Sciences

3 มี.ค. 66 1287

     คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award จำนวน 2 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th National & International Conference on Health and Sport Sciences ในวันที่ 17th-18th February, 2023 ณ Manav Rachna International Institute of Research and Studies, India 

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา แก้วมณี ผู้นำเสนอ และ อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ศิษย์เก่าและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับรางวัล "The Best Oral Presentation Award"
ชื่อเรื่อง : The Development of ADAPT_ER Model for Self-Management of Type II Diabetes Patients in ThaNangHom Village

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนูรอาซีกีน สาแม ผู้นำเสนอ นางสาวนาริตา สุพร ผู้ร่วมวิจัย และนางสาวนูรีฮาน เจ๊ะฮะ ผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.สุกาญจนา กำลังมาก ที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม ที่ปรึกษาร่วม นิสิตและคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ที่ได้รับรางวัล "The Best Oral Presentation Award"
ชื่อเรื่อง : Development of gel patches for pain relief in primary dysmenorrhea from Cissampelos pareira compound extracts containing Yapoktongnoikublohit

 

ข้อมูลภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา