ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าสังคม

ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าสังคม

21 ส.ค. 66 205

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าสังคม" ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 6 หน่วยงาน 

โดยมีตัวแทนหน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย
•รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
•คุณวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ 
กรรมการและผู้จัดการบริษัท ดีมีสุข (ไม่) จำกัด
•คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ 
กรรมการและผู้จัดการบริษัท ขาบสไตล์ จำกัด 
•คุณ อนุตม์ กรกำแหง 
ประธานกรรมการ บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด 
•คุณเดช  พุ่มคชา 
กรรมการและผู้จัดการบริษัทเรียนรู้และพัฒนาชุมชน จำกัด  และ
•นายบุญเสริฐ จันทร์เทพ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 

     ภายในงานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation Fair 2023 : 55 นวัตกรรมเด่นสู่การขับเคลื่อนสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่การสร้างคุณค่าในระดับสังคม สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่การสร้างคุณค่าในระดับสังคม สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการและการเผยแพร่องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่การสร้างคุณค่าในระดับสังคมผ่านช่องทางที่หลากหลาย  และสร้างความร่วมมือด้านส่งสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี และการวางแผนทางการเงินอย่างยั่งยืน

     ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรม ดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาไม่มีสูตรสำเร็จ” กิจกรรมการเสวนา “นวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม” อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผ้าเขียนลายโบราณด้วยสีธรรมชาติ (การสร้างลวดลายผ้าพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมยางกล้วย) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตกแต่งจานอาหารจาก Local สู่เลอค่า” อบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องดื่ม Probiotic จากวัตถุดิบพื้นถิ่นภาคใต้” การจัดนิทรรศการในกิจกรรม “5 หน่วยบริการวิชาการ 5 ชุมชนนวัตกรรม”  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง