ม.ทักษิณ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ม.ทักษิณ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

31 ส.ค. 66 528

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข "มหาวิทยาลัยทักษิณ" ด้วยหลักสูตร "ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน"  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ ชั้น 2 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักสร้างสุขได้รับความรู้ เทคนิคและทักษะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด นักสร้างสุขจากทุกคณะ/ส่วนงาน นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของตนเองด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER มาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ทักษะ และประสบการณ์ในการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายและทำกิจกรรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและนักสร้างสุขของส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน