นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนภาคใต้นำเสนอโมเดลการจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนภาคใต้นำเสนอโมเดลการจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก

5 ก.ย. 66 432

วันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในการนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม

     การจัดกิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นสำคัญเนื่องในวันน้ำโลก พ.ศ. 2566 คือ “Accelerating Change” หรือ “เร่งการเปลี่ยนแปลง” โดยรณรงค์ให้ “Be the change you want to see in the world” หรือ “ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณ อยากเห็นในโลกใบนี้” ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ขยายผลให้เกิดโครงการความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 คน คือ 
1) นางสาวณิชานาฏ ทองอุบล
2) นางสาวณพสร ยืนยง 
3) นายชลันธร นงค์นวล 
4) นางสาวนัยน์ยภัค ปลอดฟัก 
5) นายณภัชร์ อนุตรพันธุ์
6) นายพลวรรธน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
7) นางสาวธมนวรรณ หนูเสน
8) นางสาวศิรภัสสร จันนก
9) นายเป็นไท เอียดเหลือ
และ 10) นายวัชพล คำเรือง ซึ่ง 4 คนแรกจากรายชื่อข้างต้นเป็นตัวแทนภาคใต้ นำเสนอโมเดลจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก โดยได้สร้างโมเดลการสื่อสาร (Communication Model) จากศึกษาการผลิตน้ำประปาใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่เรื่องการผลิตน้ำประปาระดับต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้ง Youtube : NAM DEE - น้ำดี และ TikTok : NAMDEE2023 โดยมีครูที่ปรึกษา 2 คน คือ ครูกนกนิศา เรืองวุฒิ และครูศิริชัย ไหมด้วง ทั้งนี้กิจกรรมและโมเดลดังกล่าวส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกคน มีองค์ความรู้ในการผลิตน้ำประปา และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่สำคัญอย่าง "น้ำ" ตลอดจนช่วยกันรักษาให้มีความสะอาด ปลอดภัย และส่งต่อให้อนุชนต่อไป

อ่านรายละเอียดและดูวีดีโอนำเสนอได้ที่ https://satit.tsu.ac.th/newspic_detial.php?newsid=282