54 ปีที่มุ่งมั่นสู่หมุดหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง 1 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

3 ต.ค. 65 1976

 

ก้าวข้างหน้า..มหาวิทยาลัยทักษิณ วาระครบรอบ 54 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ