มหาวิทยาลัยทักษิณ เคลื่อน เปลี่ยน สู่อนาคต TSUMOVE

10 พ.ย. 65 5509

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ มหาวิทยาลัยทักษิณ

???? ค่านิยมขององค์กร

        โดยเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับค่านิยมขององค์กรซึ่งเป็นชุดความเชื่อหลักที่องค์กรนั้น ๆ ยึดถือ อาจเกี่ยวข้องกับหลักการดำเนินงานและปรัชญาหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร หรือความคาดหวังต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ค่านิยมขององค์กรทำหน้าที่เป็นแนวทางที่บอกว่าสิ่งใดทำแล้วดีและมีความสำคัญต่อองค์กร และทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมในการทำงาน หรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีความมั่นคง

        ทั้งนี้ค่านิยมขององค์กร เป็นกรอบความคิดหลักที่แสดงถึงความเชื่อและอัตลักษณ์ขององค์กร เป็นคำอธิบายว่า องค์กรของเราเป็นใคร ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นหลัก และเป้าหมายหลักขององค์กรคืออะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับคนในองค์กรเพื่อใช้ในการทำงาน หรือการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ค่านิยมองค์กรจึงเป็นเหมือนแสงนำทาง เป็น DNA ขององค์กรเพื่อใช้พัฒนามาตรฐานการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

????  ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values)

        ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือ ความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศน์และหมุดหมาย ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ผ่าน “TSU Move  เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต”

T : Talent = มีปัญญาปฏิบัติการ 
วิถีปฏิบัติ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์

? แสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  (Knowledge Acquisition)
อธิบายคือ มีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และฝึกทักษะปฎิบัติใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ


? กล้าเปลี่ยนแปลงและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่   (Dare to Change and Innovative Creativity)
อธิบายคือ เรียนรู้แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงและกล้าตัดสินใจนำมาใช้ในการทำงานอย่างมีเป้าหมายและสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ 


? ทำงานเชิงรุก มุ่งความสำเร็จที่ท้าทาย  (Being Proactive and Aiming for Challenging Goals)
อธิบายคือ ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ  สามารถทำงานได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ แม้พบปัญหาและอุปสรรคที่ท้าทาย


? คิดนอกกรอบและมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Outside the Box)
อธิบายคือ มีมุมมองในการคิด การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ สามารถสรุปประเด็น ตีความ ประเมินข้อโต้แย้ง หรือ อธิบายกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 

 

S: Synergy = สานพลังสู่ความสำเร็จ
วิถีปฏิบัติ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์

? ทำงานเป็นทีม เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Trust and Smart Teamwork)
อธิบายคือ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเชื่อมั่นความสามารถซึ่งกันและกัน มีความใส่ใจความรู้สึกของผู้ร่วมทีม ร่วมยินดีหรือให้กำลังใจ ยกย่อง ชมเชย รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมด้วยความเต็มใจ

? ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and Experience Sharing)
อธิบายคือ สามารถแบ่งปันความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน

? ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง (Inclusion)
อธิบายคือ สามารถทำงานร่วมกันบนความแตกต่าง ทั้งด้านความคิด เพศ วัย ความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมความสามัคคี ใช้พลังของความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

? ตระหนักในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร (Self-esteem as Part for Driving the Organization)
อธิบายคือ มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ ทุ่มเททำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง ด้วยความตระหนักในคุณค่าของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กร

? ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Decision for Maximum Benefits)
อธิบายคือ ดูแลรักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของหน่วยงานและใช้อย่างคุ้มค่า ร่วมปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรU: University for Change = สร้างสรรค์สังคม
วิถีปฏิบัติ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์

? ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
อธิบายคือ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใสในการทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

? มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Consciousness and Responsibilities)
อธิบายคือ เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนเอง มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสาธารณะสมบัติส่วนรวม และร่วมมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

? สร้างนวัตกรรมสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ (Social Innovation for Creative Changes)
อธิบายคือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ และ/หรือสร้างผลงานนวัตกรรมที่มีความแตกต่าง โดดเด่น เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จขององค์กร

? เป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนา (Partnership for Goal)
อธิบายคือ สามารถค้นหาและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน


 อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม.pdf ดาวน์โหลดไฟล์ LOGO TSUMOVE

 ไฟล์ .png ขนาด 2481 x 793    ไฟล์ .png ขนาด 2507 x 1785    ไฟล์ .ai   ไฟล์ .rar