ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำในรูปแบบออนไลน์ (TSU e-Vote)

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำในรูปแบบออนไลน์ (TSU e-Vote)

11 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 328
   ประกาศ

  ขั้นตอนการเลือกกรรมการสภา