ประกาศ ให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าและจำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ บริเวณพื้นที่อาคารหอพักนิสิต ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

18 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 479

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า และเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ประเภทแผงลอย ณ บริเวณพื้นที่อาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า

เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ประเภทแผงลอย