ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบวัดEIT)

5 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 2143