ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

19 พ.ค. 66 - 19 มิ.ย. 66 352

     ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สํานักงานวิทยาเขตสงขลาดําเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาสํานักงานวิทยาเขตสงขลานั้น บัดนี้กระบวนการสรรหาเป็นที่แล้วเสร็จ

     คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สํานักงานวิทยาเขตสงขลา จึงประกาศให้ 
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สํานักงานวิทยาเขตสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 ประกาศ