ประกาศกำหนดการและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

26 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 231

ประกาศ

ใบสมัครรับเลือกตั้ง ประเภทคณาจารย์  ( Pdf    Word )

ใบสมัครรับเลือกตั้ง ประเภทมิใช่คณาจารย์ ( Pdf   Word )