ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านและเครื่องดื่ม ผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้าน ซัก-อบ-รีด และยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง/หรือเครื่องดื่ม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านและเครื่องดื่ม ผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้าน ซัก-อบ-รีด และยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง/หรือเครื่องดื่ม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

8 ก.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 242
   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านซัก-อบ-รีด

ยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร