ประกาศ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้เเทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์

19 ก.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 495
  กำหนดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง

 ผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง