ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

20 ก.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 103
  ประกาศ