ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (งานเลขานุการผู้บริหาร งานสื่อสารองค์กร และงานวิเทศสัมพันธ์) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (งานเลขานุการผู้บริหาร งานสื่อสารองค์กร และงานวิเทศสัมพันธ์) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)

4 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 99
  ประกาศ