ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหารปรุงสำเร็จ ณ บริเวณใต้อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

13 มี.ค. 66 - 13 เม.ย. 66 172

ประกาศ