ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 15 อัตรา

27 พ.ค. 66 - 13 มิ.ย. 66 4927

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร                                                                                                                                                                                                                          -ตำแหน่งนักวิชาการ     จำนวน 1  อัตรา   สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน    จำนวน 1  อัตรา   สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
-ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    จำนวน 3  อัตรา   สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
-ตำแหน่งนักวิชาการ     จำนวน 1  อัตรา   สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
-ตำแหน่งนักวิชาการ     จำนวน 1  อัตรา   สังกัดฝ่ายแผนงาน
-ตำแหน่งนักวิชาการ    จำนวน 2  อัตรา   สังกัดฝ่ายวิชาการ 
-ตำแหน่งนักวิชาการ     จำนวน 1  อัตรา   สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน    จำนวน 1  อัตรา   สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน    จำนวน 4  อัตรา   สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566  สมัครออนไลน์ที่  https://ejob.tsu.ac.th/ หรือ  www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

 ประกาศ

 

 ใบสมัคร


 ใบสมัคร