มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail


 ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ TSU MOOCs (ระบบใหม่)
ระบบรับสมัครบัณฑิตศึกษา TSU MOOC (ระบบเก่า)
 ระบบงานทะเบียนนิสิต  การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบประเมินการเรียนการสอน  TSU Learning
  ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)  

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS)
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
ลาออนไลน์ (e-Leave)
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting )
 ระบบรายงานปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือ
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
TSU- Mail และ Google Suite
บัญชี 3 มิติ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการเพื่อสังคม
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR)
ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan)
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์
    (TSU e-Conference)
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
   (e-Performance)
ระบบสอบวัดทักษะ ICT บุคลากร
ระบบเงินยืมสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ระบบสอบอนุมัติการเงินบัญชี 3 มิติ
 
เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศ
ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบครั้งเดียว
(Login Single Sign-On)

ระบบสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19
    ระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร
    ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน
 
ระบบแจ้งซ่อม
    อาคารสถานที่ สงขลา พัทลุง
    ระบบแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ
    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า
        - เครื่องเช่า (Acer ปี 2560)
    ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
       สำหรับเครื่องเช่า (Lenovo)
ระบบจอง/ยืม
    ห้องประชุม สงขลา พัทลุง
    ห้องเรียน
    หอพักนิสิต
    ยานพาหนะ
    ห้องพักรับรอง
 
 
ระบบตรวจสอบ
ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
ระบบตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ สงขลา พัทลุง
บริการ IT
โปรแกรม CANVA FOR EDUCATION TSU
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ พรบ.คอมพิวเตอร์
TSU Bookshelf  
TSU Office 365
TSU Google Apps For Education (@scholar)
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์