มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail


 ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่   ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
 ระบบงานทะเบียนนิสิต  การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบประเมินการเรียนการสอน  TSU Learning
TSU MOOC  

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS)
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
ลาออนไลน์ (e-Leave)
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting )
 ระบบรายงานปฏิบัติงานด้วยลายนิ้วมือ
ระบบปฏิบัติงานนอกพื้นที่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
TSU- Mail และ Google Suite
บัญชี 3 มิติ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการเพื่อสังคม
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR)
ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan)
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์
    (TSU e-Conference)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
       ของคณาจารย์
ระบบสอบวัดทักษะ ICT บุคลากร
 
เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศ
ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบครั้งเดียว
(Login Single Sign-On)

ระบบสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19
    ระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร
    ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน
 
ระบบแจ้งซ่อม
    อาคารสถานที่ สงขลา พัทลุง
    ระบบแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ
    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า
        - เครื่องเช่า (Acer ปี 2560)
ระบบจอง/ยืม
    ห้องประชุม สงขลา พัทลุง
    ห้องเรียน
    หอพักนิสิต
    ยานพาหนะ
    ห้องพักรับรอง
 
 
ระบบตรวจสอบ
ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
ระบบตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ สงขลา พัทลุง
บริการ IT
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
TSU Bookshelf  
TSU eduroam
TSU CMS ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
TSU Office 365
TSU Google Apps For Education (@scholar)
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์

beylikdüzü escort izmir escort izmir escort casino siteleri pinbahis https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало beylikdüzü escort bayan