มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail

  คณะ/หน่วยงาน  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยาเขต
 ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 
 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน งานวิเทศสัมพันธ์
 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนิติการ
 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ส่วนงานวิชาการ    ส่วนงานอื่น    องค์กร/โครงการ/กิจกรรม
 คณะศึกษาศาสตร์   สถาบันทักษิณคดีศึกษา สภาคณาจารย์และพนักงาน
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา  สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา  สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
 คณะนิติศาสตร์   สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสีเขียว (TSU GREENHEART)
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง  สหกิจศึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง  การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง  บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม
 วิทยาลัยนานาชาติ (International College)   สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วิทยาเขตพัทลุง  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
    พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน   โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ
    และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา
    4 จังหวัดภาคใต้
 คณะวิศวกรรมศาสตร์    สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์  
 คณะพยาบาลศาสตร์  
 คณะนิติศาสตร์    หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ    
         
         


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์