มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ดัชนีความโปร่งใส
  ตัวชี้วัด 1.1 การเปิดเผยข้อมูล

  EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
 

       มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งแนวปฏิบัติในการส่งข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จะต้องใช้ภาษาสุภาพเป็นทางการและหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือนำเสนอความคิดเห็นที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรืออาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จะต้องระบุหัวข้อแหล่งที่มาหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลพร้อมรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารกรณีที่เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์จะต้องระบุระยะเวลาการเผยแพร่ด้วยและกรณีมีภาพข่าวกิจกรรม ไม่ควรเกิน 36 ภาพ โดยส่วนงาน/หน่วยงานที่ประสงค์จะเผยแพร่ข่าวสารในหมวดต่างๆผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัยจะต้องขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลพร้อมจัดส่งเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (ถ้ามี) มายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0273/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB1(1)
2.คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0274/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB1(1)
3.บันทึกข้อความ ที่ ศธ 64.01/ ว 4532 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB1(1)
4.แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (
Flow Chart) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB1(1)