มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ดัชนีความโปร่งใส
  ตัวชี้วัด 1.1 การเปิดเผยข้อมูล

  EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน   
 

 

 Link ที่เกี่ยวข้อง

1.  โครงสร้างของหน่วยงาน   
2. 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
3. 
คณะผู้บริหาร  
4. 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 - 2567
5.  
แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
6. 
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี  
7. 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
8. 
ระบบสมัครงานออนไลน์ 
9. 
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
10. บริการข้อมูลจากฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
11. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      http://www.tsu.ac.th/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

      http://www2.tsu.ac.th/org/finance/pagenews

12. บริการข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. ภารกิจรับนิสิต