มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด 1.2 การมีส่วนร่วม
  EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   
 
 
1.กระบวนการผลิตบัณฑิต

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการดำเนินงานตามข้อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี

    เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
  เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

3. คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
   
 เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
      เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

6. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
   
เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

7. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

       เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

8. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

9. คู่มือ ASEAN University Network-Quality Assurance : AUN-QA

    เอกสารหมายเลข 7 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

10. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
       
 เอกสารหมายเลข 8 ประกอบข้อคำถามEB2(1)    

11. แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      
เอกสารหมายเลข 9 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

12. เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร           
ตัวอย่าง 

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศป.บ.ศิลปะการแสดง เอกสารหมายเลข 10 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.พลศึกษา  เอกสารหมายเลข 11 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

14. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิต ปีการศึกษา 2561 ประกาศโครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
   2.กระบวนการวิจัย

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559
เอกสารหมายเลข 12 ประกอบข้อคำถามEB2(1)
2. ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัทักษิณ พ.ศ.2555  
เอกสารหมายเลข 13 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

3. ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2557

เอกสารหมายเลข 14 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสารหมายเลข 15 ประกอบข้อคำถามEB2(1)

5. กรอบประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เอกสารหมายเลข 16 ประกอบข้อคำถามEB2(1)3.กระบวนการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ : ระเบียบ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559) เอกสารหมายเลข 17  ประกอบข้อคำถาม EB2(1) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกระบวนการบริการวิชาการ ดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการการอำนวยการบริการวิชาการ (เอกสารแนบ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริการวิชาการ ม.ทักษิณ)เอกสารหมายเลข 18  ประกอบข้อคำถาม EB2(1)  ประกอบด้วย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ “โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ : ประกาศโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า พ.ศ. 2561) เอกสารหมายเลข 19  ประกอบข้อคำถาม EB2(1)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ “โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เอกสารแนบ : ประกาศโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม พ.ศ.
2561)
เอกสารหมายเลข 20  ประกอบข้อคำถาม EB2(1)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ “โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(เอกสารแนบ : ประกาศโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม พ.ศ. 2561) เอกสารหมายเลข 21  ประกอบข้อคำถาม EB2(1

4.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561