มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)   
 

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
เอกสารหมายเลข 1  ประกอบข้อคำถาม EB3(1)

2.เนื้อหาแสดงถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียด การสรุปผล ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
เอกสารหมายเลข 2  ประกอบข้อคำถาม EB3(1)

3.มีการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี 
เอกสารหมายเลข 3  ประกอบข้อคำถาม EB3(1)