มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 

                การกำหนดแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.มีลักษณะเป็นคำสั่ง เป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน คือ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ ลงวันที่    15 มีนาคม 2561

เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB3(2)

2.มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB3(2)

เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถามEB3(2)

 3.มีการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไตรมาส

เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถามEB3(2)

เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถามEB3(2)