มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
 

                  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแต่ละช่องทางของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561
1.การเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ

2.ภาพถ่ายการปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถามEB3(3)

 3.การเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

http://www.tsu.ac.th/index.php
http://www.tsu.ac.th/pagenews.php?cId=5
http://www2.tsu.ac.th/org/finance/pagenews.php?cat_id=78
http://www.gprocurement.go.th