มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   
 

                รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล  http://www.tsu.ac.th/pagenews.php?cId=5 

1.สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถามEB3(4)

2.แสดงถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  

   2.1ชื่อรายงานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

       (ตามระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของส่วนงาน)

   2.2วงเงินงบประมาณ

   2.3ราคากลาง

   2.4วิธีการซื้อ/จ้าง

   2.5ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

   2.6ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

   2.7เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

   2.8เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง