มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัด 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

  EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี   
 

             ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 และจัดทำ บทย่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วนั้น  เพื่อให้แผน ฯ ดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการถ่ายทอดแผน ฯ ไปยังบุคลากรทุกระดับ และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/main/files_sec2/2706030606201806แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ%2061.pdf