มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัด 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

  EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)   
 

                มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี         พ.ศ. 2558-2567  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือนโดยมีผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ร้อยละ 21.69  รอบ 12 เดือน ร้อยละ 47.62 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทราบผลการดำเนินงานและนำไปปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.php?ids=664&idm=3&mid=418

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถามEB4(2)
2.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถามEB4(2)