มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัด 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

  EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   
 

                        มหาวิทยาลัยมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังหน่วยงาน เพื่อให้รายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผน ฯ ให้มหาวิทยาลัยทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.phpids=664&idm=3&mid=418 

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)