มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
  EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   
 

              มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเพื่อกำหนดมาตรการ กลไก และระบบในการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่แสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ (ศูนย์รับข้อร้องเรียน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) ช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น
1.มหาวิทยาลัยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสายตรงอธิการบดี
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tsu.ac.th/president_online.php 

2.ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101935

3.ระบบจัดการข้อร้องเรียน

http://www.tsu.ac.th/complaint/