มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน

  EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน   
 

              มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
1.ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561

                  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศกำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือการมีประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัย
2.ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ. 2561