มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

  EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน   
 

                  มหาวิทยาลัยมอบหมายฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย

1.โครงการปลุกและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถามEB9

เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถามEB9

เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถามEB9

เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถามEB9

เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถามEB9

2.รายงานโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถามEB9

3.รายงานโครงการรวมพลังช่อปาริชาต สร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เอกสารหมายเลข 7 ประกอบข้อคำถามEB9

4.แผ่นป้าย/โปสเตอร์ต่อต้านการทุจริตการในการสอบ

เอกสารหมายเลข 8 ประกอบข้อคำถามEB9

เอกสารหมายเลข 9 ประกอบข้อคำถามEB9

เอกสารหมายเลข 10 ประกอบข้อคำถามEB9
5.ภาพกิจกรรม “วันวิทยาเขตพัทลุงสีขาว”
เอกสารหมายเลข 11 ประกอบข้อคำถามEB9
เอกสารหมายเลข 12 ประกอบข้อคำถามEB9
เอกสารหมายเลข 13 ประกอบข้อคำถามEB9
เอกสารหมายเลข 14 ประกอบข้อคำถามEB9