มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   
 

          มหาวิทยาลัยทักษิณได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ตามพันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข  ในกระบวนงานที่ 2 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่ามีกรณีเรื่องการทุจริตในการสอบของนิสิตและในกระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบางกระบวนงานอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ 

1.จัดตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (ฝ่ายบริหารกลางฯ)

2.มติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เห็นชอบบรรจุแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2580 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (ฝ่ายแผนงาน)

3. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฝ่ายนิติการ)

4. มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกำหนดมาตรการที่ชัดเจน ได้แก่

   - กระบวนการคัดเลือกพนักงาน/การจ้างเหมาพนักงาน (ฝ่ายบริหารกลางฯ)

   - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฝ่ายคลัง)

   - กระบวนการรับนิสิต (ฝ่ายวิชาการ)

   - การประเมินผลการเรียนการสอน 

      (ฝ่ายวิชาการ) 

5. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

   - โครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง (ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้ประพฤติตนและปฏิบัติงานดี) 

   - โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

   - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน

  - โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนิสิตและบุคลากร

  - โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

6. มีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงให้อธิการบดี

เอกสาร/หลักฐาน คือ รายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 แบบ ปอ.3 หน้าที่ 14 เรื่อง กระบวนปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถามข้อEB10(1)